Genel Yaşam Yazar Mehmet

Hatalı blok ve daire numarası nasıl düzeltilir

Hatalı blok ve daire numarası nasıl düzeltilir konusu yapılan değişiklik ile değiştirilmiştir. Daha önce değişiklik için tüm kat maliklerinin oyanı gerekmekteydi. Ancak yapılan değişiklik ile bu uygulama değiştirilmiştir. Artık hatalı..

tasinmazhaber.com Hatalı blok ve daire numarası nasıl düzeltilir

Hatalı blok ve daire numarası nasıl düzeltilir konusu yapılan değişiklik ile değiştirilmiştir. Daha önce değişiklik için tüm kat maliklerinin oyanı gerekmekteydi. Ancak yapılan değişiklik ile bu uygulama değiştirilmiştir. Artık hatalı numara düzeltilmesi durumunda tüm kat maliklerinin onayı gerekmemektedir. Bunun ile ilgili  2019 yılı Temmuz ayında bir değişikliğe gidilmiştir. Tapu sicilinin 4721 sayılı Türk Medeni Kanununun öngördüğü şekilde düzenli olarak tutulması için fiili durumlar ile tapu kayıtlarının dayanağını oluşturan mimari projedeki bağımsız bölüm numaraları ve vaziyet planında gösterilen blokların numara ve isimlerinin düzeltilmesi ilgi  genelge kapsamında karşılanmaktaydı.

10 Temmuz 2019 tarihinde Kat Mülkiyeti Kanuna ek madde 5 ile gerekli düzenleme yapılmıştır. Yapılan değişiklik ile kat mülkiyetine tabi yapıların projesindeki hatalı blok numaralarının düzeltilebilmesi uygulaması değiştirilmiştir. Ayrıca bu değişiklik ile blok bazında kat malikleri kurulunun salt çoğunluğu ile kararın alınması artık yeterli olacaktır. Alınmış karar ile lisanslı harita ve kadastro bürosu veya kadastro müdürlüğü tarafından hazırlanan teknik rapor gereğince düzenlenen ve ilgili idarece onaylanan yeni vaziyet planı ilgilisi tarafından tapu müdürlüğüne sunulması gerekmektedir.

Hatalı blok ve daire numarası nasıl düzeltilir

Kat mülkiyetine tabi yapıların projesindeki hatalı bağımsız bölüm numaralarının düzeltilebilmesi için; lisanslı harita ve kadastro bürosu veya kadastro müdürlüğü tarafından hazırlanan ve ilgili idarece onaylanan teknik rapor ilgilisi tarafından tapu müdürlüğüne sunulmaktadır. Böylece yapılan düzeltmelerde “ayni ve şahsi hak lehtarlarının muvafakati aranır.” hükmü getirilmiştir.

Kanuni düzenleme ile hatalı blok numarası düzeltme işlemlerinde blok bazında tüm kat maliklerinin salt çoğunluğu ile alınmış karar gereğince düzeltme işlemi yapılabilecektir. Bu tür düzeltmelerde, hatalı bağımsız bölüm numaralarının düzeltilmesi işleminden farklı olarak aynî ve şahsi hak lehtarından muvafakat aranmamaktadır. Bunun yanı sıra mimari projelerin elektronik ortamda alınması kararlaştırılmıştır.

Düzeltmeye konu taşınmaz için, blok numarasında (veya isminde) veya hem blok hem de bağımsız bölüm numarasında hata olması halinde ana taşınmazın tamamı için,

– Yaygın kat mülkiyetinde bağımsız bölüm numarasında hata olması halinde ana taşınmazın tamamı için,
– Sadece bağımsız bölüm numaralarında hata olması halinde ise ana taşınmazın tamamı için veya blok bazında, teknik rapor hazırlanması gerekir.

Uyumsuzluğun rapora bağlanması için ilgililer tarafından lisanslı harita kadastro mühendislik bürosuna (Lisanslı Büro), lisanslı büro bulunmayan yerlerde kadastro müdürlüğüne başvuru yapılır. Tapu müdürlüğü ise lisanslı büro veya kadastro müdürlüğüne gereken bilgi ve belgeleri sağlamaktadır.

Blok numarası düzenleme işlemleri

Kat mülkiyetine tabi taşınmazların projesindeki hatalı blok numaralarının düzeltilebilmesi için öncelikle teknik rapor gereğince düzenlenen vaziyet planı ilgili idaresince (belediye/il özel idaresi) onaylanır ve düzeltme yapılmasına ilişkin üst yazı ile birlikte taranarak web servisi üzerinden güvenli elektronik ortamda tapu müdürlüğüne gönderilir.

Tapu müdürlüğünce, düzeltmeye konu blokların kat maliklerinin blok bazında salt çoğunluğunun talebi veya muvafakati (noterden imzası onaylanmak suretiyle verilen, kat malikinin ve taşınmazın bilgilerini içerir muvafakatname) ya da blok bazında kat maliklerinin salt çoğunluğu ile alınmış düzeltmeye ilişkin noter tasdikli karar gereğince yöneticinin talebi ile tescil istem belgesi düzenlenmek suretiyle düzeltme yapılır.

Düzeltmeye ilişkin olarak sınırlı ayni veya şahsi hak sahiplerinin ve yasaklayıcı veya kısıtlayıcı şerh lehtarlarının muvafakatinin aranmasına gerek bulunmamaktadır.

Düzeltme işlemi sonucunda tapu sicilinin beyanlar sütununa; “Yeni vaziyet planına göre …. numaralı/isimli blok, … numaralı/isimli blok olarak düzeltilmiştir….. tarih … yevmiye” şeklinde belirtme yapılır.

Düzeltme işlemi sonrasında, düzeltme yapılmasına ilişkin karara katılmayan kat maliklerine ve düzeltmeye konu bloklardaki tüm bağımsız bölümlerin tapu kaydındaki sınırlı ayni veya şahsi hak sahipleri ve yasaklayıcı veya kısıtlayıcı şerh lehtarlarına Türk Medeni Kanunun 1019 uncu maddesi gereğince bilgi verilir.

Bağımsız bölüm numarası işlemleri

1-Teknik Rapora Göre Düzeltme
Kat mülkiyetine tabi taşınmazların projesindeki (25.11.2019 tarihli ve 23294678-020-E.4432913 sayılı Makam Oluru ile Değişik İfade) hatalı bağımsız bölüm numaralarının düzeltilebilmesi için, hazırlanan teknik rapor ve onaylı bağımsız bölüm planı, düzeltme yapılmasına ilişkin üst yazı ile birlikte taranarak ilgili idare (belediye/il özel idaresi) tarafından web servisi üzerinden güvenli elektronik ortamda tapu müdürlüğüne gönderilir. Bu bildirim üzerine hatalı bağımsız bölümlerin beyanlar sütununa, “.. tarihli rapora göre, bu bağımsız bölümün projede belirlenen bağımsız bölüm numarası ile fiili kullanımı uyumsuzdur … tarih…yevmiye” şeklinde belirtme yapılır.

Ayrıca, yapılan belirtmeden sonra bağımsız bölüm numarası hatalı olan maliklere bildirim yapılması için, kadastro müdürlüğü veya lisanslı büro tarafından tespit edilen, yöneticiye; yöneticinin tespit edilememesi halinde ise bağımsız bölüm numarası hatalı olan maliklere bildirimde bulunulur.

İlgili kat maliklerinin tamamının talebi veya en az birinin talebi ve diğerlerinin muvafakatine (noterden imzası onaylanmak suretiyle verilen, kat malikinin ve taşınmazın bilgilerini içerir muvafakatname) istinaden tescil istem belgesi düzenlenir ve düzeltmeye konu bağımsız bölümlerdeki sınırlı ayni veya şahsi hak sahiplerinin ve yasaklayıcı veya kısıtlayıcı şerh lehtarlarının muvafakati aranır. Ana taşınmazdaki veya bloktaki tüm bağımsız bölüm numaralarında hata olması halinde daha önce kısmi düzeltme yapılmamış olması şartıyla ana taşınmaz veya blok bazında kat maliklerinin oybirliği ile alınmış düzeltmeye ilişkin noter tasdikli karar gereğince yöneticinin talebi ile de sınırlı ayni veya şahsi hak sahiplerinin ve yasaklayıcı veya kısıtlayıcı şerh lehtarlarının muvafakati alınarak düzeltme işlemi yapılabilir.

Düzenlenecek tescil istem belgesine veya muvafakatnameye teknik raporun tarihi ve sayısı belirtilmek suretiyle bağımsız bölüm planına uygun olarak düzeltme işlemi yapıldığına dair taraf beyanları alınır. Düzeltme işlemi ile birlikte daha önce tesis edilen belirtme terkin edilerek tapu sicilinin beyanlar sütununa; “Mimari proje üzerindeki bağımsız bölüm numarası bağımsız bölüm planı ile …. numaralı bağımsız bölüm, … numaralı bağımsız bölüm olarak düzeltilmiştir. … tarih … yevmiye.” şeklinde belirtme yapılır.

Hazırlanacak teknik rapora göre, karşılıklı olarak bir kısım bağımsız bölüm malikinin kendi bağımsız bölümlerine ilişkin düzeltme talebinde bulunması mümkün olup, bu durumda mükerrer bağımsız bölüm numarası oluşturulmayacak şekilde düzeltme yapılabilir.

2- İlgili İdarece Düzenlenecek Bağımsız Bölüm Planına Göre Düzeltme

İlgili idare tarafından mimari projesinde düzeltme yapmak amacıyla Tapu Planları Tüzüğü’ne uygun olarak düzenlenen ve onaylanan bağımsız bölüm planı ile düzeltme işlemi yapılmasına ilişkin üst yazı taranarak, web servisi üzerinden güvenli elektronik ortamda tapu müdürlüğüne gönderilir.

Mimari projesinde düzeltme yapılacak ilgili bloktaki kat maliklerinin tamamının talebi veya en az birinin talebi ve diğerlerinin muvafakatine (noterden imzası onaylanmak suretiyle verilen, kat malikinin ve taşınmazın bilgilerini içerir muvafakatname) istinaden veya blok bazında kat maliklerinin oybirliği ile alınmış düzeltmeye ilişkin noter tasdikli karar gereğince yöneticinin talebi ile tescil istem belgesi düzenlenir ve düzeltmeye konu bağımsız bölümlerdeki sınırlı ayni veya şahsi hak sahiplerinin ve yasaklayıcı veya kısıtlayıcı şerh lehtarlarının muvafakati alınmak suretiyle düzeltme işlemi yapılır ve tapu sicilinin beyanlar sütununa; “Mimari proje üzerindeki bağımsız bölüm numarası bağımsız bölüm planı ile ….numaralı bağımsız bölüm, … numaralı bağımsız bölüm olarak düzeltilmiştir. … tarih … yevmiye” şeklinde belirtme yapılır.

Düzenlenecek tescil istem belgesine veya muvafakatnameye, bağımsız bölüm planına uygun olarak düzeltme işlemi yapıldığına dair taraf beyanları alınır.

Diğer Yaşam haberleri için tıklayınız…

YORUMLAR (İLK YORUMU SİZ YAZIN)

error: Uyarı: İçerik seçimi devre dışı!

ÜYE GİRİŞİ

KAYIT OL