Kategoriler
Genel

Konut kira istisnası 2023 ne kadar?

Konut kira gelirleri, vergiye tabi gelirler arasında yer almakta olup, yıllık olarak beyan edilerek vergiye tabi tutulmaktadır. Ancak konut kira gelirleri için belirli bir istisna tutarı bulunmaktadır. Bu konut kira istisnası 2023 ne kadar? Bu konu hakkında detaylı bilgiler haberimizin devamında yer almaktadır.

Konut kira istisnası 2023 ne kadar?

Konut kiralarında 2022 ve 2023 yılları için geçerli olan istisna tutarları, 2023 yılı için 21.000 TL ve 2022 yılı için 9.500 TL olarak belirlenmiştir. Eğer elde edilen yıllık konut kira geliri 2022 yılı için 9.500 TL’yi aşmıyorsa, bu gelir beyan edilmeyecek ve vergi ödenmeyecektir. Ancak istisna tutarını aşan konut kira gelirleri beyan edilerek, kalan tutar üzerinden Gelir Vergisi hesaplanarak ödenmelidir.

İstisna tutarını aşan konut kira gelirlerinin tamamı beyan edilmelidir. 2023 yılında elde edilen kira gelirleri ise 2024 yılı Mart ayında beyan edilmelidir.

Gelir Vergisi Kanunu’nun 21. maddesi gereği, istisna haddi üzerinde hasılat elde edilip beyan edilmemesi veya eksik beyan edilmesi halinde, kira gelirinin yanında ticari, zirai veya mesleki kazancını beyan etmek zorunda olanlar ile istisna haddinin üzerinde hasılat elde edenlerden, beyanı gerekip gerekmediğine bakılmaksızın ayrı ayrı veya birlikte elde ettikleri ücret, menkul sermaye iradı, gayrimenkul sermaye iradı ile diğer kazanç ve iratlarının gayri safi tutarları toplamı Gelir Vergisi Kanunu’nun 103. maddesinde yazılı tarifenin üçüncü diliminde ücret gelirleri için yer alan tutarı (2022 yılı için 250.000 TL) aşanlar, istisnadan yararlanamayacaklardır.

İstisna uygulaması sadece konut olarak kiraya verilen gayrimenkullerden elde edilen gelirler için geçerlidir. İşyeri kira gelirleri bu istisnadan yararlanamayacaktır. Ticari, zirai veya mesleki kazancını beyan etmek zorunda olanlar ile 2022 yılında elde ettikleri ücret, menkul sermaye iradı, gayrimenkul sermaye iradı ile diğer kazanç ve iratlarının gayri safi tutarları toplamı 250.000 TL’yi aşanlar da bu istisnadan yararlanamayacaklardır.

Eğer bir mükellef birden fazla konuttan kira geliri elde ederse, istisna kira gelirleri toplamına bir defa uygulanacaktır. Konut kira istisnası 2023 ile ilgili bu detaylar, mükelleflerin beyanlarını düzenlemeleri sırasında dikkate almaları gereken önemli hususlardır.

Sonuç olarak, 2023 yılında geçerli olan konut kira istisna tutarı 21.000 TL’dir. Konut sahibi olan vatandaşlar, bu istisna tutarını dikkate alarak beyanlarını hazırlamalıdır. İstisna tutarını aşan konut kira gelirleri beyan edilmelidir. Ayrıca kalan kalan tutar üzerinden Gelir Vergisi hesaplanarak ödenmelidir.

İşyeriyle birlikte mesken kira geliri de elde edenler hangi durumlarda beyanname verirler?

İşyeri ve mesken kira geliri birlikte elde edilen durumlarda, mükellefler bazı durumlarda beyanname vermek zorunda kalabilirler. Eğer mesken kira geliri, 9.500 TL istisna tutarı düşüldükten sonra kalan tutar ile işyeri kira geliri toplamının brüt tutarı 70.000 TL’yi aşıyorsa, mükellefler hem işyeri hem de mesken kira gelirlerini beyan etmek zorundadır.

Ancak mesken kira geliri, 9.500 TL tutarının altında ise toplamaya dahil edilmez ve mükelleflerin beyanname verme zorunluluğu ortadan kalkar. Bu durumda, sadece işyeri kira geliri beyan edilir.

Mükellefler, beyanname verme zorunluluğuna uymazlarsa, vergi cezası ile karşı karşıya kalabilirler. Bu nedenle, gelirlerinin beyan edilmesi ve vergilerin zamanında ödenmesi önemlidir.

Kira gelir vergisi hesaplama nasıl yapılır?